Algemene voorwaarden en overige


Sinds december 2018 staat de praktijk ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 73188360. inRtact hanteert de Algemene Voorwaarden.

Informatiepakket inRtact

Overige informatie
Als lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) houd ik mij aan de beroepsethiek en beroepscode van de NKS, de NFG, de BPSW en de SKJ.
Dit houdt in dat ik mij als systeemspecialist verantwoordelijk, integer en respectvol opstel en mijn deskundigheid op peil dien te houden. Door de opgestelde gedragsregels in de Beroepscode wordt het overzichtelijk en duidelijk wat zowel de systeemspecialist als de cliënt al dan niet kan verwachten. Rechten en plichten over behandeling en dossierbehoud staan uitgebreid beschreven in de Beroepscode. Hiermee vindt een waarborging en bescherming plaats voor de cliënt tegen onzorgvuldig handelen van de systeemspecialist.

Klachtrecht
Per 1 januari 2017 is het voor hulpverleners verplicht te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze regeling heb ik ondergebracht bij NFG. Indien je een klacht hebt en deze zonder bemiddeling tot een resultaat leidt, kun je je wenden tot de NFG via deze hyperlink. De klacht wordt aldaar volgens de Beroepscode tegen het licht gehouden en in behandeling genomen.

Als geregistreerde professional ben ik terug te vinden in het openbaar register van de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Mocht er onverhoopt een klacht ontstaan over de gedragingen van mij als individuele jeugdprofessional die onder de tuchtnormen van de beroepsgroep vallen, kan men formeel een klacht indienen. De klacht moet dus altijd over beroepsmatig handelen gaan. Ook de Inspectie Jeugdzorg kan een tuchtklacht indienen bij een van de tuchtcolleges. Hieronder vind je enkele voorbeelden.

-          De jeugdprofessional informeert de ouders niet over het kind.

-          Er wordt geen inzage gegeven in de contactjournaals of het dossier.

-          Informatie wordt niet vertrouwelijk behandeld.

Een klacht wordt alleen digitaal aangenomen bij de SKJ. Op de website vind u meer informatie (https://skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/ik-heb-een-klacht/) en het klachtenformulier. Het formulier moet worden geprint, na het invullen, ondertekenen en per post sturen naar SKJ, Jan van Eijcklaan 2-4, 3723 BC Bilthoven. Het ingevulde formulier kan ook worden gescand en vervolgens mailen naar tuchtrecht@skjeugd.nl. Stuur eventuele bijlagen mee die de klacht ondersteunen. Op het moment dat u hulp wilt ontvangen bij het indienen en de afwikkeling van de klacht, kan dat middels een vertrouwenspersoon van de SKJ (gratis), of rechtsbijstand, of een advocaat. 

 

Wanneer een klacht ontvankelijk is bevonden kan het zijn dat er bemiddeling wordt aangeboden, of middels een hoorzitting / tuchtrecht de klacht worden afgehandeld. SKJ streeft ernaar om een klacht binnen 6 maanden af te handelen.


 Privacy beleid conform AVG-wetgeving
Praktijk ‘inRtact’ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens.
inRtact doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk ‘inRtact’ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als praktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens van de praktijk.
Verwerking van persoonsgegevens van de cliënt
Persoonsgegevens van cliënt worden door de praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over afspraken/afstemming;
 • Uitvoering geven aan het behandelplan.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht aan de hand van de ingebrachte hulpvraag.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de praktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres.

De praktijk is verplicht uw persoonsgegevens te bewaren voor een duur van 20 jaar (WGBO).
Meer informatie over 'Privacy policy website' is hier te lezen (pdf download).

Algemene betalingsvoorwaarden

Meer informatie over 'Algemene betalingsvoorwaarden' is hier te lezen (pdf download).

inRtact

Tel: 06-10110264, SMS-en of appen is mogelijk

Postadres:Bezoekadres:
Kieftsbeeklaan 1, 7607 TA Almelo
Antwoordnummer 721
7670 WH VROOMSHOOP

AGB-code inRtact: 90066542
AGB-code systeemspecialist R. Niks: 90107369

Kvk nummer: 73188360
BTW nummer: NL002121022B87

info@inrtact.nlImpressum    Privacyverklaring    Cookie-instellingen